Pengikut

Hadith Hari Ini

"Bahagian Seorang Anak lelaki Menyamai Bahagian Dua Anak Perempuan"


Komen dari cinta wardah berbunyi:

“salam.mula2 dulu ana pelik jugak kenapa lelaki dapat lebih bnyk..tapi lepas kuliah bedah buku dr. yusuf qardawi br ana faham.rupanya tanggungjawab lelaki ni lagi bnyk..mungkin ustz boleh terangkan kat semua”

Ulasan saya:

Pengenalan

Islam adalah agama yang syumul dan lengkap. Ianya sesuai untuk diamalkan dalam segenap lapangan sama ada politik, ekonomi, sosial, kekeluargaan dan sebagainya. Pendek kata, Islam memberi penekanan dari sekecil-kecil perkara hingga sebesar-sebesar perkara hatta nak memasuki tandas sekalipun ada peraturan dan adab-adabnya tersendiri. Dalam konteks pembahagian pusaka, Islam juga memberi panduan secara terang mengenai kaedah-kaedah pembahagian pusaka sebagaimana yang terdapat di dalam al-Quran. Penerangan yang terdapat di dalam al-Quran mengenai pusaka ini sangat lengkap dan tidak perlu dipertikaikan lagi.

Ayat al-Quran Mengenai Pembahagian Pusaka

Surah al-Nisa’ayat 11.
“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Surah al-Nisa’ ayat 12
“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika Isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika Saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.”

Surah al-Nisa’ ayat 176
“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) Saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”

Persoalan Yang Ditimbulkan

Dalam konteks pembahagian pusaka ini, timbul persoalan, mengapa lelaki mendapat bahagian yang lebih berbanding wanita sebagaimana firman Allah yang bermaksud: “bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan”.

Hujah

Pertama: Ditentukan Allah SWT
Sebagaimana yang dinyatakan bahawa lelaki akan mendapat dua bahagian berbanding perempuan hanya satu bahagian sahaja. Hal ini sewajarnya tidak perlu kepada dipertikaikan lagi kerana ketetapannya telah ditentukan Allah SWT sebagaimana dalam firmanNYA dalam ayat 11 surah al-Nisa’. Samalah sebagaimana kewajipan kita berpuasa dalam bulan Ramadan. Tidak perlulah dipertikaikan lagi kenapa kita perlu puasa dalam bulan Ramadhan. Sewajarnya manusia yang beriman dengan Allah SWT serta kitab suciNYA tidak perlu mempertikaikan lagi hukumnya.

Kedua: Bebanan Dan Tanggungjawab
Dalam konteks bebanan dan tanggungjawab, golongan lelaki lebih berat berbanding kaum wanita. Sama ada dalam konteks mahar, nafkah dan sebagainya. Sedangkan wanita tidak dibebankan dengan semua itu. Firman Allah SWT yang bermaksud:

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”

Kesimpulan

Sesungguhnya apa yang telah ditentukan oleh Allah SWT itu adalah amat adil dan bersesuaian dengan kehidupan manusia. Allah SWT mengetahui apa yang diperlukan oleh manusia kerana Allah SWT lah yang menjadikan manusia. Dalam konteks pembahagian pusaka ini, amatlah perlu dilihat dengan akal yang waras berpandukan wahyu Allah SWT. Para wanita tidak perlu gusar kerana mendapat satu bahagian kerana di sana suami mereka akan mendapat dua bahagian. Manakala bagi lelaki yang mendapat dua bahagian, maka isteri mereka mendapat satu bahagian. Artinya lelaki dan wanita mendapat hak yang sama.Inilah keadilan Allah SWT.

Allahu a’lam.

2 ulasan:

Tanpa Nama berkata...

salam. alhamdulillah. syukran ya ustz. Boleh ana tahu sumber dan rujukannya agar boleh di jadikan bahan rujukan lanjut sahabat2 ana?

faqih berkata...

ni ulasan ana. jadi takda buku rujukan secara spesifik.

Catat Ulasan