Pengikut

Hadith Hari Ini

Peranan Wanita dalam Pembangunan Ummah


Oleh: SMAHADZIR

Apakah benar ada masa kebangkitan bagi umat Islam? Jika ada, bagaimana peranan wanita dalam Islam secara umum dan pandangan terhadap wanita berkerjaya, dan bagi yang berpendidikan tinggi secara khususnya? Jawapannya, tidak dapat diragukan lagi bahawa kita hidup dalam era kebangkitan Islam, setelah sedemikian lama kaum Muslimin berada dalam keadaan tidak sedar dan lelap dalam tidur yang berpanjangan, seperti kaum Kahfi, di mana musuh-musuh mereka mengancam dari barat, timur, selatan dan utara. Kemudian menjajah dan menguasai, sehingga dengan mudah memusnahkan mereka daripada pegangan agama, iaitu Islam. Lalu diganti secara paksa akan peraturan-peraturan baru, hukum-hukum baru, baik dalam masalah politik mahupun sosial.

Perkara-perkara tersebut terjadi pada waktu kaum Muslimin berada dalam keadaan tidak sedar. Kemudian berkat perjuangan ahli-ahli fiqh danpara pendakwah, maka terjadilah pembaharuan demi membangunkan pusat dakwah Islamiah di mana-mana.

Dengan takdir Allah s.w.t, maka terjadilah kebangkitan umat Islam. Hal ini sudah biasa bagi umat Islam dan sesuai dengan sifatnya, bahawa umat Islam tidak mungkin rela ditindas selama-lamanyanya tanpa mampu bangkit kembali. Justerui, agama yang hidup mengharuskan umatnya hidup, dan Allah s.w.t dalam setiap masa selalu mengangkat seseorang untuk membawa ´keharuman´ agama bagi umatnya.

Dalam setiap masa, selalu muncul di tengah-tengah umat Islam, orang-orang yang membela kebenaran, walau bahaya mendatanginya, sehingga datangnya hari kiamat. Maka, keluarlah suara-suara untuk mengajak manusia bagi menegakkan kebenaran dan mengamalkan suruhan agama Islam secara total, sebagaimana dapat dirasakan seperti sekarang ini.

Kebangkitan ini termasuk kebangkitan berfikir. Kita telah membaca dan meneliti buku-buku yang telah ditulis oleh ahli-ahli fakir dan penulis-penulis terkenal. Di mana-mana, terutama di perpustakaan, penuh dengan pelbagai buku yang dibaca para generasi muda Islam, mulai dari yang berpendidikan rendah hingga yang berpendidikan tinggi.

PERSOALAN YANG TIDAK MAMPU DIJAWAB

Peradaban masyarakat Barat tidak mampu menjawab pertanyaan berikut: Untuk apakah manusia ini hidup? Dari mana dan hendak ke mana mereka ini?

Peradaban Barat tidak mampu memberi kebahagiaan dan kesejahteraan bagi manusia. Maka Islamlah satu-satunya agama yang mampu mengungkapkan kelemahan dan ketidakmampuan mereka dalam menghadapi cabaran kehidupan yang menuju ke arah kesejahteraan di dunia mahupun di akhirat. Islamlah yang mampu menjawab dan memecahkan semua permasalahan, baik masalah politik, sosial dan sebagainya.

PERANAN INTELEKTUAL

Perhatian terhadap masalah-masalah Islam tidak saja terbatas kepada orang-orang yang berusia lanjut, bahkan lebih di kalangan para pelajar dan ilmuwan, baik lelaki mahupun wanita. Mereka giat mempelajari masalah-masalah Islam dan mengamalkannya di masjid dan tempat-tempat ibadat lainnya yang selalu dipenuhi oleh segenap lapisan umat Islam.

PERANAN WANITA

Daripada al-Quran, kita akan dapat memahami bahawa penciptaan Nabi Adam a.s yang kemudian diciptakan Hawa, yang berfungsi sebagai isteri dan kawan hidup baginda. Kita mengetahui kisah isteri Firaun, yang mampu mencegah hasratnya untuk membunuh Nabi Musa a.s. Sebagaimana tercatat dalam firman Allah s.w.t yang bermaksud: “Dan berkatalah isteri Firaun, ´(Ia) biji mata bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya, mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita atau kita pungut menjadi anak, sedangkan mereka tidak menyedari.” (Al-Qashash: 9)

Kita perhalusi kembali kisah di mana ada dua wanita di kota Madyan, kedua-duanya puteri Asy-Syekh Al-Kabir, yang diberi air minum oleh Nabi Musa a.s. Kemudian kedua-dua wanita tersebut mengusulkan kepada ayahnya supaya memberi pekerjaan kepada Nabi Musa a.s kerana baginda memiliki sifat amanah (boleh dipercayai) dan fizikalnya kuat. Sebagaimana yang tertera dalam firman Allah s.w.t yang bermaksud: “Salah seorang daripada kedua-dua wanita itu berkata, ´Wahai bapaku, ambillah dia sebagai pekerja (kepada kita), kerana sesungguhnya orang yang terbaik, yang kamu ambil untuk bekerja (kepada kita) ialah orang yang kuat dan boleh dipercayai.” (Al-Qashash: 26)

Kita perhalusi pula kisah Ratu Balqis di negeri Yaman yang terkenal adil dan memiliki berjiwa demokrasi. Ratu ini setelah menerima surat daripada Nabi Sulaiman a.s yang isinya mengandungi seruan agar taat kepada Allah s.w.t dan menyembah kepada-Nya, lalu baginda meminta pendapat daripada kaumnya dan bermusyawarah untuk memperoleh keputusan bersama.

Firman Allah s.w.t yang bermaksud: “Berkata dia (Balqis), ´Wahai para pembesar, berilah aku pertimbangan dalam urusanku (ini), aku tidak pernah memutuskan sesuatu persoalan sebelum kamu berada dalam majlis(ku).´ Mereka menjawab, ´Kita adalah orang yang memiliki kekuatan dan (juga) memiliki keberanian yang luar biasa (dalam peperangan), dan keputusan berada di tanganmu; maka pertimbangkanlah yang akan kamu perintahkan.” (An-Naml: 32)

Kemudian dia berkata, sebagaimana yang telah difirmankan Allah s.w.t yang bermaksud: “Sesungguhnya raja-raja apabila memasuki suatu negeri, nescaya mereka membinasakannya, dan menjadikan penduduknya yang terhormat jadi hina; dan demikian pulalah yang akan mereka perbuat.” (An-Naml: 34)

Kesimpulan daripada pendapat Ratu Balqis ialah bahawa penguasa-penguasa di dunia ini jika mereka hendak menguasai sesebuah negeri, maka mereka akan melakukan dua perkara, iaitu merosakkan negara dan merosakkan moral penduduknya.

Oleh hal yang demikian itu, di dalam al-Quran telah disebutkan nama-nama wanita selain wanita-wanita yang tersebut di atas, yang ada hubungannya dengan kisah masing-masing. Misalnya, ibu Nabi Isa a.s, Maryam Al-Batul.

PERANAN WANITA ZAMAN RASULULLAH S.A.W

Peranan wanita pada zaman Nabi Muhammad s.a.w yang kita kenal ialah mereka yang memelihara Rasulullah s.a.w, iaitu Aminah (ibu baginda); yang menyusui baginda, Halima As-Sa´diyah; dan yang menjadi ´hadina´ (pengasuh) bagi baginda, Ummu Aiman r.a. dari Habsyah.

Nabi Muhammad s.a.w telah bersabda yang bermaksud: “Bahawa dia adalah ibuku sesudah ibuku sendiri.´

Kemudian kita kenal Siti Khadijah binti Khuwailid, wanita pertama yang beriman dan membantu Baginda s.a.w, Siti Aisyah, Ummu Salamah, dan lain-lain, dari Ummahaatul Mukminiin (ibu daripada kaum Mukmin), isteri-isteri Nabi s.a.w, dan isteri-isteri para sahabat Rasulullah s.a.w.

AKITIVITI WANITA MASA KINI

Sebenarnya, usaha (kiprah) kaum wanita cukup luas, meliputi berbagai-bagai bidang, terutama yang berhubung dengan dirinya sendiri, yang diselaraskan dengan Islam, dalam segi akidah, akhlak dan masalah yang tidak menyimpang daripada apa yang sudah digariskan atau ditetapkan oleh Islam.

Golongan Muslimah mempunyai kewajipan untuk memperkukuhkan hubungannya dengan Allah s.w.t dan menyucikan fikiran serta perwatakannya daripada pengaruh fikiran Barat. Mereka perlu mengetahui cara menangkis serangan-serangan kebatilan dan ´syubuhat´ terhadap Islam.

Perlu diketahui dan disedari perkara-perkara yang melatarbelakanginya, mengapa dia harus menerima separuh daripada bahagian yang diterima oleh kaum lelaki dalam masalah hak waris? Mengapa saksi seorang wanita itu dianggap separuh daripada lelaki? Juga perlu memahami hakikatnya, sehingga iman dan Islamnya bersih dan tulus, tiada keraguan lagi yang menyelimuti benak dan fikirannya.

Dia perlu melaksanakan secara keseluruhan mengenai akhlak dan perilakunya, sesuai dengan yang dikehendaki oleh Islam. Tidak boleh terpengaruh oleh sikap dan perilaku wanita bukan Islam atau berfahaman Barat. Mereka tidak terikat pada perkara halal dan haram, baik dan buruk.

Banyak di antara kaum wanita yang meniru cara hidup Barat secara membuta tuli. Misalnya, memanjangkan kuku yang menyerupai binatang buas, pakaian mini, tipis (transparent), atau sesetengahnya berbogel, dan sebagainya. Cara sedemikian itu adalah meniru orang yang buta akan perkara-perkara terlarang. Rasulullah s.a.w telah bersabda yang bermaksud: “Janganlah kamu menjadi orang yang tidak mempunyai pendirian dan berkata, ´Aku ikut saja seperti orang-orang itu. Jika mereka baik, aku pun baik; jika mereka jahat, aku pun jadi jahat.´ Tetapi teguhkan hatimu dengan keputusan bahawa jika orang-orang melakukan kebaikan, maka aku akan mengerjakannya; dan jika orang melakukan kejahatan, maka aku tidak akan mengerjakannya.”

PERANAN WANITA DALAM KELUARGA

Di dalam al-Quran telah ditetapkan bahawa semua penetapan dan perintah ditujukan kepada kedua-dua pihak, baik lelaki mahpun wanita, kecuali yang khusus bagi salah satu daripada kedua-duanya. Maka, kewajipan bagi kaum wanita di dalam keluarganya ialah menjalankan apa yang diwajibkan baginya.

Jika dia sebagai anak, kemudian kedua-dua orang tuanya atau salah seorang daripadanya menyimpang dari batas yang telah ditentukan oleh agama, maka dengan cara yang sopan dan bijaksana, dia harus mengajak kedua-dua orang tuanya kembali ke jalan yang benar, yang telah menjadi tujuan agama, di samping tetap menghormati kedua-dua orang tua tersebut.

Wajib bagi setiap wanita (para isteri) membantu suaminya dalam menjalankan perintah agama; mencari rezeki yang halal, menerima dan mensyukuri apa yang dimilikinya dengan penuh kesabaran, dan sebagainya. Wajib pula bagi setiap ibu, mengajar anak-anaknya taat kepada Allah s.wt, iaitu dengan menjauhi segala larangan-Nya dan menjalankan perintah-Nya, serta taat kepada kedua-dua orang tua.

Kewajipan bagi setiap wanita terhadap kawan-kawannya yang seagama, iaitu menganjurkan untuk menyuci dan memperteguhkan akidah dan tauhid daripada pengaruh di luar Islam; menjauhi fahaman-fahaman yang bersifat merosak dan menghancurkan sendi-sendi Islam dan akhlak yang luhur, yang diterimanya melalui buku, majalah, filem, dan sebagainya.

Dengan adanya tindakan-tindakan di luar Islam, yang diwujudkan oleh sebahagian kaum Muslimin terhadap wanita yang kurang bijaksana dan insaf, maka perkara inilah yang menyebabkan mereka terpengaruh pada peradaban Barat dan fahaman-fahaman yang merosakkan diri mereka.

Perlu diakui, bahawa hak-hak wanita di dalam sebahagian masyarakat Islam belum diberikan secara penuh. Harus diketahui pula, bahawa suara pertama daripada kaum wanita dalam menperkukuhkan dakwah dan risalah Nabi Muhammad s.a.w ialah suara Khadijah binti Khuwailid r.a kepada Rasulullah s.a.w: “Demi Allah s.w.t, Tuhan tidak akan mengecewakan engkau sama sekali. Sesungguhnya engkau bersilaturrahim, menghubungi keluarga dan mengangkat beban berat, memberi kepada orang yang tidak mempunyai, menerima dan memberi (menghormati) kepada tamu, serta menolong orang-orang yang menderita.”

Wanita pertama yang diangkat sebagai syuhada ialah Ummu Amr binti Yasir Ibnu Amar, dia bersama suaminya diseksa, agar mereka keluar daripada agama Islam. Tetapi mereka tetap bertahan dan sabar, sehingga dia mati syahid bersama suaminya.

Sewaktu Rasulullah s.a.w melintasi mereka, dan melihat mereka dalam keadaan diseksa, lalu Rasulullah s.a.w berkata kepada mereka, ´Sabarlah wahai Al-Yasir, sesungguhnya kita nanti akan bertemu di syurga.”

PRIORITI AMALAN YANG BERTERUSAN

Al-Quran menjelaskan, sebagaimana yang dijelaskan oleh sabda Rasulullah s.a.w, bahawa sesungguhnya perbuatan manusia di sisi Allah s.w.t itu memiliki berbagai-bagai tingkat atau tahap. Ada perbuatan yang paling mulia dan paling dicintai oleh Allah s.w.t daripada perbuatan yang lainnya. Dalam soal ini, Allah s.w.t telah berfirman yang bermaksud: “Apakah (orang) yang memberi minuman kepada orang yang mengerjakan haji dan mengurus masjid al-Haram, kamu samakan dengan orang yang beriman kepada Allah s.w.t dan hari kemudian serta berjihad di jalan Allah s.w.t? Mereka tidak sama di sisi Allah s.w.t, dan Allah s.w.t tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim. Orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah s.w.t dengan harta benda dan diri mereka, adalah lebih tinggi darjatnya di sisi Allah s.w.t; dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan.” (at-Taubah: 19-20)


Dalam sebuah hadis sahih disebutkan, “Sesungguhnya iman itu ada enam puluh lebih cabang - atau tujuh puluh lebih – yang paling tinggi di antaranya ialah ´la ilaha illa Allah´, dan yang paling rendah ialah menyingkirkan penghalang yang ada di jalan.”

Hal ini menunjukkan bahawa iman itu memiliki berbagai-bagai nilai dan tingkat. Sehubungan itu, disebutkan dalam sebuah hadis sahih yang bermaksud: “Amalan yang paling dicintai Allah s.w.t adalah amalan yang berterusan walaupun sedikit demi sedikit.”

Bukhari dan Muslim meriwayatkan dan Masruq berkata: “Aku bertanya kepada Aisyah ra: ´Amalan apakah yang paling dicintai oleh Nabi s.a.w?´ Aisyah menjawab: ´Amalan yang berterusan.´ Diriwayatkan daripada ´Aisyah ra bahawa sesungguhnya Rasulullah s.a.w masuk ke rumah waktu itu Aisyah sedang bersama dengan seorang perempuan. Rasulullah s.a.w bertanya: ´Siapakah wanita ini?´ Aisyah menjawab, ´Dia sangat terkenal dengan solatnya (iaitu sesungguhnya dia banyak sekali melakukan solat).´ Rasulullah s.a.w bersabda, ´Lakukanlah apa yang kamu mampu lakukannya. Demi Allah, Allah tidak bosan sehingga kamu sendiri yang bosan.´

KEUTAMAAN AMALAN BERMANFAAT

Di antara keutamaan yang sebaik-baiknya diterapkan dalam pekerjaan manusia ialah keutamaan terhadap perbuatan yang banyak mendatangkan manfaat kepada orang lain. Sebesar mana manfaat yang dirasakan oleh orang lain, sebesar itu pula keutamaan dan pahalanya di sisi Allah s.w.t. Oleh halyang demikian itu, jenis perbuatan jihad adalah lebih afdal daripada ibadah haji, kerana manfaat ibadah haji hanya dirasakan pelakunya, sedangkan manfaat jihad dirasakan oleh umat Islam yanglain. Sehubungan itu, Allah s.w.t telah berfirman yang bermaksud: ´Apakah (orang) yang memberi minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus masjid al-Haram, kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah s.w.t dan hari kemudian serta berjihad di jalan Allah s.w.t? Mereka tidak sama di sisi Allah s.w.t, dan Allah s.w.t tidak memberikan petunjuk; kepada kaum yang zalim. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah s.w.t dengan harta benda dan diri mereka, adalah lebih tinggi darjatnya di sisi Allah s.w.t; dan itulah orang yang mendapat kemenangan.´ (at-Taubah: 19-20)

Abu Hurairah r.a berkata, “Ada salah seorang sahabat Rasulullah s.a.w yang berjalan di suatu tempat yang memilih sumber mata air kecil, yang airnya tawar, dan dia merasa kagum kepadanya, kemudian berkata, ´Wah, jika aku dapat memencilkan diri daripada manusia, kemudian tinggal di tempat ini! (iaitu untuk beribadah). Namun, aku tidak akan melakukannya sebelum aku meminta izin terlebih dahulu daripada Rasulullah s.a.w´. Maka baginda bersabda, ´Jangan lakukan, kerana sesungguhnya keterlibatanmu dalam perjuangan di jalan Allah s.w.t adalah lebih utama daripada solat selama tujuh puluh tahun. Tidakkah kamu gembira apabila Allah s.w.t mengampuni dosamu, dan memasukkan kamu ke dalam syurga. Berjuanglah di jalan Allah s.w.t. Sesiapa yang menyingsingkan lengan baju untuk berjuang di jalan Allah s.w.t, maka syurga baginya.”

Atas dasar itulah, dalam beberapa hadis, ilmu pengetahuan dianggap lebih utama daripada ibadah, kerana manfaat ibadah hanya kembali kepada pelakunya sedangkan manfaat ilmu pengetahuan adalah untuk manusia yang lebih luas. Di antara maksud daripada hadis-hadis tersebut adaah seperti yang berikut:
1. Keutamaan ilmu pengetahuan itu ialah lebih aku cintai daripada keutamaan ibadah, dan agamamu yang paling baik adalah sifat warak.
2. Kelebihan orang yang berilmu atas orang yang beribadah ialah bagaikan kelebihan bulan purnama atas seluruh bintang gemintang.
3. Kelebihan orang yang berilmu atas orang yang beribadah ialah bagaikan kelebihan diriku atas orang yang paling rendah di antara kamu.
4. Kelebihan ilmu pengetahuan itu akan bertambah lagi apabila orang yang berilmu itu mahu mengajarkannya kepada orang lain.

Atas dasar itu, para fuqaha mengambil keputusan: “Sesungguhnya orang yang hanya menyibukkan diri untuk beribadah saja tidak dibenarkan mengambil zakat, berbeza daripada orang yang menyibukkan diri untuk mempelajari ilmu pengetahuan. Kerana sesungguhnya tidak ada konsep kerahiban di dalam Islam, dan orang yang menyibukkan dirinya dalam ibadah hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Sedangkan orang yang menyibukkan diri dalam mencari ilmu pengetahuan adalah untuk kemaslahatan ummah.´

Sesungguhnya, wanita turut berperanan penting dalam usaha pembangunan ummah, sama pentingnya dengan peranan golongan lelaki. Malahan, di dalam beberapa perkara tertentu, ´usaha dan jasa´ mereka lebih berharga. Misalnya, sebagai suri teladan di dalam alam rumah tangga; membesar dan mendidik anak-anak agar menjadi generasi yang berguna bagi agama, negara dan bangsa.

Sumber: sini

0 ulasan:

Catat Ulasan